آزمایشات روتین

الف-آزمایش خون CBC_FBS_BS_Hb-HCT_PLT-PT-PTT-Cholestrol_Fb-Cr- BUN-Na- K-Ca-LDL-HDL- ب- آزمایش ادرار UA-UC ج-آزمایش مدفوع: گایاگ و کشت مدفوع سایر آزمایشات غیر روتین است و در مورد بیماران خاص استفاده می شود شامل: د- آزمایش مغز نخاع و-آزمایش خلط ه- آزمایش کشت تراشه ی- سایر آزمایشات

    نظرتان را بنویسید

    آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.*