حروف اختصاری آزمایش

FBS قند خون ناشتا MCHC غلظت متوسط همو گلوبین WBC شمارش گلبول های سفید RBC شمارش گلبول های قرمز HB همو گلوبین HC هماتو کریت (درصد گلبول های قرمز در خون) HCV حجم متوسط گلبول های قرمز HCH مقدار متوسط همو گلوبین در گلبول های قرمز R.D.W ضریب تغییرات اندازه گیری گلبول های قرمز PLT شمارش پلاکت ها PTE در صد پلاکت ها MPV حجم متوسط پلاکت ها MCH وزن متوسط هموگلوبین MCV حجم متوسط هموگلوبین M/E نسبت سلول های زاینده گلبول سفید به قرمز RDW پهنای گلبول قرمز در منحنی UA تجزیه کامل ادرار ( PH،رنگ ،بو،توده های متراکم) TGs تری گلیسیرید (چربی که باعث رسوب در رگ هاو عروق می شود) HCG تست حاملگی FSB آزمایش قند خون

    نظرتان را بنویسید

    آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.*